Vedtægter for personaleforeningen Klub Scottie

Klub Scottie grundlagt i 2008  
Klub Scottie

Alle ansatte Netto-medarbejdere bliver automatisk medlem af personaleforeningen. Kontingentet er på 20 kr. om måneden og opkræves over lønsedlen.
Bestyrelsen består af 5-13 medarbejdere hvoraf den ene er aflønnet på fast timetal pr. uge. Den årlige generalforsamling afholdes den 3. tirsdag i januar.

Vedtægter for Personaleforeningen Klub Scottie:

§ 1. Navn m.v

Foreningens navn er: Personaleforening Klub Scottie.
Foreningens adresse er: Netto, Mimersvej 1, 4600 Køge

§ 2. Formål

Foreningens formål er at samle medlemmerne om fælles interesser. Dette kan ske ved arrangementer af oplysende, aktiverende og/eller selskabelig karakter.

§ 3. Medlemmerne

Stk. 1. Optagelse
Alle Netto-medarbejdere bliver automatisk medlem.

Stk. 2. Udmeldelse og eksklusion
Udmeldelse sker på intra når du er i din butik under HR: -> Løn Pension Ferie -> HR Self Service Medarbejder. 
Det sker med 1 måneds varsel eller automatisk ved fratræden.

§ 4. Generalforsamling

Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2. Tidspunkt og indkaldelse
Ordinær generalforsamling holdes hvert år i januar. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 15 % af foreningens medlemmer skriftligt til bestyrelsen fremsætter krav herom, bilagt forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen.

Stk. 3. Stemmeberettigede
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle fremmødte medlemmer.

Stk. 4. Medlemskontingent
Medlemskontingentet fastsættes på generalforsamlingen.

Stk. 5. Gennemførelsen
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed. Endvidere fremlægges regnskabet for det forløbne regnskabsår til godkendelse, ligesom der vælges en bestyrelse og 2 bilags kontrolanter, jf. § 5, stk. 1. Forslag fra medlemmerne, der ønskes optaget på dagsordenen for den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen afholdes. Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen. Dog kan andre punkter optages til behandling og beslutning, hvis samtlige stemmeberettigede er til stede og tiltræder den ændrede dagsorden. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte medlemmer. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af nærværende vedtægt. Hvert medlem har én stemme. Afstemning sker ved håndsoprækning eller ved begæring af blot ét medlem ved skriftlig afstemning. Ved hver ordinær generalforsamling udarbejdes idékatalog for arrangementer.

§ 5. Bestyrelsen

Stk. 1. Valg
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 5-13 frivilige medlemmer hvoraf den ene er aflønnet på fast timetal pr. uge. Bestyrelsen vælges for 2 år, det vil sige at når man har været i bestyrelsen i to år skal man genvælges hvis man ønsker at blive i bestyrelsen. Der vælges endvidere hvert år 1-2 bilags kontrolanter udenfor bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. Hvis nødvendigt kan bestyrelsen supplere sig selv.

Stk. 2. Konstituering
Efter den ordinære generalforsamling, konstituerer bestyrelsen sig med 1 formand, 1 der er aflønnet på fast timetal pr. uge., 2 kasserer  og  op til 9 administrative medarbejdere.

Stk. 3. Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen beslutter selv, om den vil fastsætte en forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Bestyrelsen kan - efter vurdering i de enkelte tilfælde - yde støtte til interessegrupper, som medlemmer tager initiativ til at oprette og drive for Nettos medarbejdere.

En aktivitet er at stå for gaver til medlemmer:
- der barsler
- har 25 års jubilæum
- har 40 års jubilæum
- bliver gift

Bestyrelsen kan delegere arbejdet ud med hensyn til den konkrete gennemførelse af aktiviteter og arrangementer. Faste arrangementer er julefrokost og sommerfest, der planlægges og gennemføres ved et årligt nedsat festudvalg i samarbejde med personaleforeningen.
Bestyrelsen kan godkende, at ikke-medlemmer deltager ved arrangementer. Bestyrelsen fastsætter deltager-prisen.

Stk. 4. Hæftelse
Bestyrelsen kan ikke ud over medlemskontingentets rammer pådrage foreningen økonomiske forpligtelser uden generalforsamlingens samtykke.

§ 6. Regnskab og formue

Foreningens regnskabs- og kontingentår går fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af de 1-2 bilagskontrolanter der ikke er en del af bestyrelsen, der gennemgår regnskabet og forsyner det med påtegning om regnskabets rigtighed og beholdningens tilstedeværelse. Foreningens formue ud over, hvad der er nødvendigt til afholdelse af de løbende udgifter, skal anbringes i pengeinstitut eller lignende betryggende sted. Foreningens midler administreres af de  op til 4 tegningsberettigede medlemmer af bestyrelsen: Formanden, assistenten og kassererne. Hvis der i løbet af året ønskes ændring af bestyrelsens poster kan dette godkendes af formanden.

§ 7. Tegning og hæftelse

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift/indgåelse af aftale af et bestyrelsesmedlem.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 8. Vedtægtsændring og opløsning

Til ændring af nærværende vedtægter samt foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med majoriteten af alle medlemmers stemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til med 8 dages varsel at indkalde en ny generalforsamling, på hvilken vedtægtsændring samt opløsning kan vedtages med almindelig majoritet blandt de fremmødte medlemmer.
Ved foreningens opløsning fordeles eventuel formue mellem de på opløsningstidspunktet værende medlemmer af foreningen i forhold til de seneste fem års betalte kontingent.
 
Således vedtaget på generalforsamlingen, den 19. januar 2016. Revideret den 23. oktober 2017 kaffeordning og aut. medlemsskab
Hvis du ønsker at melde dig ud, kan du gøre det fra butikken intranet via HR selv service, eller skrive til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
netto logo
Vi bruger cookies på Klub ScottiePå Klub Scottie bruger vi cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på Klub Scottie, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere her
ja, jeg accepterer